Sitzplan und Preise

Depot 1

Depot 1
Preisgruppe 1
Preisgruppe 2
Preisgruppe 3 /
Premieren
Platzgruppe 1
27 Euro
32 Euro
39 Euro
Platzgruppe 2
21 Euro
25 Euro
34 Euro
Platzgruppe 3
16 Euro
21 Euro
27 Euro
Platzgruppe 4
12 Euro
15 Euro
21 Euro
Platzgruppe 5
10 Euro
12 Euro
15 Euro

Depot 2

Depot 2
Normalpreis
Premierenpreis
Alle Plätze
17 Euro
22 Euro

Außenspielstätte am Offenbachplatz

Außenspielstätte am Offenbachplatz
Normalpreis
Premierenpreis
Alle Plätze
17 Euro
22 Euro