Abo-Preise

Schauspiel Abopreise
Premierenabo
DI / MI / DO FR / SA / SO / SN****


Platzgruppe 1
246 Euro
136 Euro
161 Euro
Platzgruppe 2
202 Euro
110 Euro
131 Euro
Platzgruppe 3
170 Euro
90 Euro
118 Euro
Platzgruppe 4
132 Euro
71 Euro
89 Euro
Platzgruppe 5
95 Euro
64 Euro
76 Euro
Serienkartenpreise
10er Karte
8er Karte
4er Karte 1
Platzgruppe 1
195 Euro
150 Euro
92 Euro
Platzgruppe 2
168 Euro
129 Euro
71 Euro
Platzgruppe 3
155 Euro
112 Euro
54 Euro
Platzgruppe 4
134 Euro
99 Euro
41 Euro
Platzgruppe 5
119 Euro
92 Euro
34 Euro
4er Karte 2
Preis
Einheitspreis
58 Euro
Special-Preise Schauspiel & Konzert Schauspiel & Oper

Platzgruppe 1
179 Euro 210 Euro
Platzgruppe 2
140 Euro 190 Euro
Platzgruppe 3
110 Euro 160 Euro
Platzgruppe 4
77 Euro 147 Euro
Platzgruppe 5 61 Euro
Special-Preise
4 Tanzgastspiele (Kleines Abo)
6 Tanzgastspiele (Großes Abo)
Platzgruppe 1
136 Euro
205 Euro
Platzgruppe 2
117 Euro
173 Euro
Platzgruppe 3
93 Euro
140 Euro
Platzgruppe 4
76 Euro
122 Euro
Special-Preise SchauspielCard PartnerCard
50 Euro pro Spielzeit 80 Euro pro Spielzeit